Politica de Qualitat

POLITICA DE QUALITAT D’HIDROTUÏT

 

 

HIDROTUÏT manifesta obertament la seva intenció d'oferir uns serveis competitius a tots els seus clients; per aquest motiu, ha implantat un sistema de gestió de qualitat en el si de l'organització, que el seu principal objectiu és aconseguir la satisfacció esperada pels clients, a través d'uns processos establerts i fonamentats en un procés de millora contínua.

 

El sistema de gestió de qualitat de Hidrotuït està dissenyat de manera que els serveis que presta l'organització es duguin a terme correctament i de manera eficient, emprant els mitjans adequats per a això i de manera que s'aconsegueixin els màxims resultats.

 

 

Per complir amb els objectius proposats, el sistema de gestió de qualitat establert per HIDROTUÏT, basat en la norma de referència UNE-EN-ISO 9001:2015, es recolza en els següents pilars bàsics que estableix la Direcció:

Ø  Vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent les parts interessades en els resultats de l'empresa, en tot el referent a la realització de les nostres activitats i la seva repercussió en la societat.

Ø   Establir objectius i metes enfocats cap a l'avaluació de l'acompliment en matèria de qualitat, així com a la millora contínua en les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política.

Ø  Compliment dels requisits de la legislació aplicable i reglamentària a la nostra activitat, els compromisos adquirits amb els clients i totes aquelles normes internes o pautes d'actuació als quals se sotmeti Hidrotuït.

Ø  Motivar i formar a tot el personal que treballa en l'organització, tant per al correcte acompliment del seu lloc de treball com per actuar conforme als requisits imposats per la Norma de referència.

Ø  Manteniment d'una comunicació fluïda tant a nivell intern, entre els diferents estaments de l'empresa, com amb clients.

Ø  Avaluar i garantir la competència tècnica del personal, així com assegurar la motivació adequada d'aquest per a la seva participació en la millora contínua dels nostres processos.

Ø  Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l'equipament adequat, de forma tal que estiguin en correspondència amb l'activitat, objectius i metes de l'empresa.

Ø  Garantir una anàlisi de manera contínua de tots els processos rellevants, establint-se les millores pertinents en cada cas, en funció dels resultats obtinguts i dels objectius establerts.
 

       Aquests principis són assumits per La Direcció, qui disposa els mitjans necessaris i dota als seus empleats dels recursos suficients per al seu compliment, plasmant-los i posant-los en públic coneixement a través de la present Política de Qualitat.

Signat.:

Marc Amella Albes

Data: 10 juny de 2017 - Annex II. Ed. 02